Adaptácia

Vstup do jaslí je pre dieťa výrazná zmena v jeho živote. Odlúčenie dieťaťa od matky, rodičov, rodiny a adaptácia na nové prostredie znamená pre dieťa vždy určitú psychickú záťaž. Deti na túto zmenu veľmi citlivo reagujú. Adaptácia dieťaťa, prispôsobovanie sa novým sociálnym podmienkam je zložitý proces tak pre dieťaťa, pre jeho rodiča, ako aj pre učiteľku.

Adaptačné obdobie – začína sa od prvého dňa dochádzky do DJ. Každé dieťa ju zvláda individuálne. Reakcie detí na nové prostredie sú odlišné. Odporúča sa postupná adaptácia v DJ. Deti prichádzajú do DJ v prvých dňoch na kratší čas, postupne sa ich pobyt predlžuje.

Najčastejšie pozorovateľne javy dieťaťa v neznámom prostredí sú:

- plač pri lúčení s rodičom,

- plač pri zmenách v činnostiach (obliekanie na pobyt vonku, jedlo, ukladanie sa odpočinku a pod.,

- plachosť, strach, spoločenský ostych,

- neodpovedanie, nereagovanie na otázky,

- bránenie sa aktívnejšiemu kontaktu s dospelými aj deťom,

- schovávanie sa,

- strnulé nehybné sedenie,

- strkanie prstov do úst, nosa,

- klopenie zraku ako reakcia na očný kontakt,

- odmietanie jedla,

- zapájanie sa do činnosti,

- odmietanie oddychu na lôžku,

- agresívne prejavy – kričí, kope, hryzie, hádže sa o zem,

- vyhľadávanie kontaktu s dospelou osobou, najčastejšie učiteľkou.

Tieto prejavy majú rôznu intenzitu a čas trvania, sú prirodzenými sprievodnými znakmi správania sa dieťaťa v neznámom prostredí. Postupne sa v procese adaptácie zmierňujú a postupne zanikajú.

Faktory sťažujúce adaptáciu:

- precitlivenosť rodiča pri lúčení sa s dieťaťom (stiesnenosť a úzkosť z odlúčenosti od dieťaťa sa prenáša z rodiča na dieťa),

- obavy matiek z odlúčenia,

- pridlhé lúčenie,

- nedostatočná pozornosť venovaná dieťaťu v rodine,

 - negatívne skúsenosti dieťaťa (napr. pobyt v nemocnici),

- nerešpektovanie odporúčaní učiteľky,

- veľký počet detí v adaptačnom procese,

- strach dieťaťa z odpočinku,

- obavy dieťaťa z jedenia,

- častá absencia dieťaťa ochorenie dieťaťa.

Ako môžu pomôcť rodičia:

- zosúladiť usporiadanie dňa v rodine s jeho usporiadaním v DJ - (napr. dieťa neobeduje pri hraní, pozeraní televízie, poprípade pri iných aktivitách),

- brať ohľad na telesnú záťaž – viachodinový pobyt medzi kričiacimi deťmi nováčika unaví, väčšie aktivity ako napr. návšteva nákupného centra by sme mali odložiť a dopriať dieťaťu čas na odpočinok,

- ráno ubezpečiť dieťa, kto ho vyzdvihne z DJ,

- čas lúčenia ráno v šatni zbytočné nepredlžovať,

- dieťa hneď odovzdať učiteľke vo dverách triedy ( nedržať dieťa  na rukách),

- niekedy pomôže, ak si dieťa prinesie nejakú „drobnosť“, ktorá mu pripomína domov,

- byť trpezlivý a dôsledný, nedať sa „zlomiť“ dieťaťom, ak práve dnes nemá chuť ísť do DJ.

Adaptačné obdobie trvá tri až šesť mesiacov a neznamená len koniec kriku a plaču pri lúčení sa s rodičom.

   

 

REHAB, s.r.o.

Súkromné detské jasle a

Denné detské rehabilitačné sanatórium

 

Kde sme

Prevádzková doba

  • pondelok - piatok    06:30-16:15
  • sobota                       zatvorené
  • nedeľa                       zatvorené

Kontaktujte nás

+421 52 776 5975 - prevádzka
+421 904 686 253 - riaditeľka, Mgr. Slavkovská
+421 903 612 237 - konateľ, MUDr. Hajduk
email: jasle@sukromnejasle.eu